Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας απέστειλε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, στην Αστυνομική Δ/νση αλλά και στους Δήμους, την υπ’ αριθμ. 1/2020 Πυροσβεστική Διάταξη σχετικά με τον καθορισμό χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός στα Δάση, στις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, σύμφωνα με την οποία στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας έχει εφαρμογή από 01-04-2020 μέχρι 31-10-2020.

Έχοντας υπόψη τα άρθρα περί Πυροσβεστικής Διάταξης, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωσε ότι από 01-05-2020 έως και 31-10-2020 απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, που βρίσκονται σε βραχώδεις ή πετρώδεις περιοχές σε πεδινά ή ανώμαλα εδάφη & λόφους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός του Νομού Ευβοίας όπου ο ως άνω περιορισμός ισχύει από 01-04-2020 μέχρι 31-10-2020. Επιτρέπεται όμως μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η καύση σιτοκαλαμιών & άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την 9 Α /2005 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β’ 1554). Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμης διαδικασίας που προβλέπεται για την παράβαση της παρούσας, παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή αυτής. Μετά από σχετική άδεια των Π.Υ. η καύση θα γίνεται αυστηρά τις πρωινές ώρες έως Ω/ 10:00 και με δείκτη επικινδυνότητας 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).