Δημοσιεύουμε κείμενο αναγνώστη του bloko.gr: Ως γνωστόν με την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου <<Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις>> (ΦΕΚ / Α΄ 75) και πιο συγκεκριμένα το άρθρο τέταρτο, παρ. 1 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι  <<…στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλόμενου μηνιαίου βασικού μισθού>>. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε σχετικά και η υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/οικ.16422/06.4.2020 Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Στο πάσης φύσεως προσωπικό της ΓΓΠΠ κατά την έννοια του νόμου υπάγεται και το προσωπικό του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ), το οποίο είναι μεν προσωπικό της ΓΓΠΠ,  ωστόσο όμως έχει ενταχθεί με τον Ν. 4249/2014 διοικητικά στο ΕΣΚΕ του ΠΣ. Η υπαγωγή του αυτή δεν αλλοιώνει τον ρόλο και αποστολή του, ως Κέντρου Επιχειρήσεων της ΓΓΠΠ.

Δυστυχώς ανεπίτρεπτα και όλως παρανόμως υπήρξε άνιση μεταχείριση του προσωπικού του ΚΕΠΠ με το προσωπικό της ΓΓΠΠ που έλαβε το ως άνω επίδομα. Έλαβαν λοιπόν το επίδομα αυτό πυροσβέστες που είναι αποσπασμένοι στη ΓΓΠΠ και όχι πυροσβέστες που έχουν τοποθετηθεί στο ΚΕΠΠ. Περαιτέρω δε – και εδώ υφίσταται άλλη άνιση μεταχείριση μεταξύ του ίδιου του προσωπικού του ΚΕΠΠ – από τα 33 συνολικά στελέχη που αποτελούν το προσωπικό του ΚΕΠΠ, που αναλύονται σε 21 του ΠΣ, 6 της ΕΛΑΣ, 3 του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και 3 των ΕΔ, μόνον στα 3 στελέχη των ΕΔ δόθηκε το ίδιο ως άνω επίδομα κι αυτό συνέβη μετά από καταγγελία του συνδικαλιστικού τους οργάνου, διακρίνοντας έτσι τα συγκεκριμένα 3 στελέχη από τα υπόλοιπα 30 στελέχη του ΠΣ, ΕΛΑΣ, ΛΣ – ΕΛΑΚΤ.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, κ. Ν. Χαρδαλιάς ενώ κατά τις διάφορες συνεντεύξεις του αναφέρονταν στο σημαντικό ρόλο που έπαιξε το προσωπικό του ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ κατά τη διάρκεια της πανδημίας και βέβαια εξακολουθεί να παίζει, κατά τη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος τους ξεχώρισε και βέβαια τους εξαίρεσε αδικαιολόγητα από την χορήγηση. Πρέπει λοιπόν να δει την κατάφορη αυτή αδικία και να αποκαταστήσει το λάθος του. Πηγη: bloko.gr