Την πρόσληψη 12 νέων υπαλλήλων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων φορών, δηλαδή έως και 60 μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΕΜΠΣ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή από 06-07-2020 μέχρι και 14-07-2020, τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09.00’ μέχρι 14.00’ στην Επιτροπή Επιλογής.

Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από την Επιτροπή Επιλογής και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, εκτυπώνεται από τον υποψήφιο η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr).

Διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε το έγγραφο

workenter.gr