Η  πυρκαγιά είναι στην περιοχή Αιάντιο σε οικοπεδικό χώρο άμεση επέμβαση από την Π.Υ..