“Αστυνομία Πολιτικής Προστασίας” για τα μέτρα του κορωνοϊού.

Μια ακόμη υπηρεσία με αντικείμενο τους ελέγχους και την βεβαίωση προστίμων, για παραβάσεις που αφορούν τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό και την εφαρμογή του lockdown, ιδρύει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες προς ψήφιση στη Βουλή, και αφορά διάφορα θέματα τόσο της Αστυνομίας, όσο και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, προβλέπεται η δημιουργία της «Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου» που θα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και θα ελέγχεται απευθείας από τον Γενικό Γραμματέα.

Στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες προς ψήφιση στη Βουλή, και αφορά διάφορα θέματα τόσο της Αστυνομίας, όσο και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, προβλέπεται η δημιουργία της «Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου» που θα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και θα ελέγχεται απευθείας από τον Γενικό Γραμματέα.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, θα στελεχωθεί από το προσωπικό της ΓΓΠΠ, όμως πιθανότατα θα προκύψουν προσλήψεις, αφού η Πολιτική Προστασία έχει ελάχιστο προσωπικό και για τις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία χρησιμοποιεί προσωπικό από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα από το Σχέδιο Νόμου:

 1. «Συστήνεται Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με έδρα την Αθήνα, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στελεχώνεται από προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και έχει ως αποστολή της τη διαπίστωση τήρησης μέτρων αρμοδιότητας που έχει ή της ανατίθεται και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
 2. Θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου, τα ειδικότερα καθήκοντα των οργάνων της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
 3. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4662/2020 (Α ́ 27) προστίθεται περ. ε’ ως εξής: «ε. Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.».
 4. Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76) αντικαθίσταται ως εξής:
 5. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133),
  καθώς και η Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 6. β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές-ελεγκτές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των
  Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, της
  Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Ε.Α.Δ.,
  οι ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, καθώς και το προσωπικό της Μονάδας
  Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.».πηγη:astinomiko.gr