Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορoνοϊού η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε να στελεχώσει τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων με 192 νέα στελέχη, με σκοπό την παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορονοϊού και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής υγειονομικής ή άλλης απειλής.

Το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων των 13 Περιφερειών της χώρας (30 άτομα θα προσληφθούν για την Αττική) και θα απασχοληθεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 8 μηνών.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αφορούν:

 • την κατοχή τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • την εντοπιότητα
 • την γνώση ξένων γλωσσών
 • την γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • την αξιολόγηση της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων μέσω της διαδικασίας του ψυχομετρικού ελέγχου από την Τριμελή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών
 • την αξιολόγηση και μέσω διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης από Τριμελή Επιτροπή

Ως πρόσθετο προσόν λαμβάνεται υπόψη η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διπλώματος μεταπτυχιακής ειδίκευσης. Επίσης οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2020.

Η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρει:

 1. Κυρώνουμε τους επισυναπτόμενους προσωρινούς πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανά Περιφερειακή Ενότητα.
 2. Οι υποψήφιοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση, κατά των ως άνω πινάκων, μόνο για λόγους νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι έως και την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gscp_192idox@gscp.gr με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 192 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ».
 3. Για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας του τελευταίου εδαφίου του Κεφαλαίου Θ΄ της ανωτέρω (1β) σχετικής, θα διενεργηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, δημόσια κλήρωση παρουσία συμβολαιογράφου, στο Κτίριο Φάρος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Κηφισίας 37-39, Μαρούσι Αττικής).
 4. Λόγω προκυπτουσών κενών στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών (1 θέση), Φωκίδος (1 θέση), Κεφαλληνίας-Ιθάκης (1 θέση) και Ρεθύμνου (1 θέση), οι κενωθείσες, ως άνω θέσεις, τέσσερις (4) ανακατανέμονται, με την υπ’ αρ. 11029/6-12-2020 Απόφαση Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. 3 του Κεφαλαίου Α’ της υπ’ αρ. 10436/30-09-2020 Προκήρυξης διαγωνισμού για την πρόσληψη 192 ατόμων στη Γ.Γ.Π.Π.) και διατίθενται στην Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες από τριάντα (30) ανέρχονται πλέον σε τριάντα τέσσερις (34).
 5. Δείτε τους πίνακες ανά περιφερειακή Ενότητα: