Παραχώρηση ξενώνα Σιδηροκάστρου για το εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.Παραχώρηση ξενώνα Σιδηροκάστρου για το εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο

Ομόφωνη απόφαση για «Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του Δημοτικού Ξενώνα Σιδηροκάστρου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στέγασης του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου» ελήφθη στην προχθεσινή συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.Όπως αναγράφεται στο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 61ΖΖΩΗΕ-Β3Β χθες το μεσημέρι: «Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα λεχθέντα του προέδρου και έλαβε υπόψη του την εισήγηση του δήμαρχου και έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και έπειτα από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού ακινήτου του ξενώνα Σιδηροκάστρου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στέγασης του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου.Η παραχώρηση θα ανακληθεί με ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν εκλείψει ο λόγος παραχώρησης, κατά τα οριζόμενα στον νόμο. H απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2021».

Πηγη:tharrosnews.gr