Βουλή: Τροπολογίες για  Π.Σ.ΟΤΑ,προεκλογικές δαπάνες αναπληρωματικών βουλευτών και προσωπικό ΥΠΕΞ, και ΕΤ.

Δύο τροπολογίες, η πρώτη για θέματα αρμοδιότητας ΟΤΑ και ελέγχου προεκλογικών δαπανών αναπληρωματικών βουλευτών, και η δεύτερη για θέματα υπουργείου Εξωτερικών, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Εθνικού Τυπογραφείου, κατατέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα”. Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη, 14/04/2021.Βουλή: Τροπολογίες για Π.Σ.ΟΤΑ,προεκλογικές δαπάνες.

Με την πρώτη τροπολογία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης:

1.Τροποποιείται το άρθρο 236Α του ν.3852/2010, περί αυτοδίκαιης αργίας αιρετών σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής τους για κακούργημα και ορίζεται ότι, μεταγενέστερη άρση των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης, κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, αίρει αυτοδικαίως την αργία του αιρετού που παραπέμφθηκε για κακούργημα.

2.Επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων προσώπων βάσει του άρθρου 16Α του ν.3023/2002 και ορίζεται ότι, η υποχρέωση υποβολής στην Επιτροπή Ελέγχου όλων των εγγράφων, αποδεικτικών της χρηματοδότησής τους και της διαχείρισης των οικονομικών τους στοιχείων για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων, καταλαμβάνει:

– τους τρεις πρώτους αναπληρωματικούς βουλευτές για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται από έντεκα (11) έως και δεκαπέντε (15) βουλευτές,

– τους τέσσερις πρώτους αναπληρωματικούς για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται δεκαέξι (16) και περισσότεροι βουλευτές.

3. Περιέρχεται στην Οικονομική Επιτροπή των δήμων η αρμοδιότητα για την ίδρυση ή συμμετοχή του δήμου σε αναπτυξιακό οργανισμό Ο.Τ.Α. (άρθρο 2 του ν.4674/2020).

4.Επιτρέπεται η πραγματοποίηση της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας, και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)». Με κ.υ.α., ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης (προϋποθέσεις και τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κ.λπ.).

5. Καταργείται για τους δημάρχους η αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος [άρθρο 31 παρ. 1β του ν.4194/2013 (Κώδικας περί δικηγόρων)].6. Επιτρέπεται, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων των δήμων, των περιφερειών και των ν.π.δ.δ. αυτών, χωρίς προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής, αλλά με έγκριση του περιφερειάρχη, του δημάρχου ή του αιρετού μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης αντίστοιχα. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, εάν η κίνηση του οχήματος ήταν επιβεβλημένη ή όχι.7. Ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης προϊσταμένων κατά το άρθρο 100 του ν.3584/2007 (Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων}, με την πρόβλεψη δυνατότητας αναπλήρωσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών.

Με τη δεύτερη τροπολογία

1. Ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία, μέχρι την προαγωγή υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ ή Β’ σύμφωνα με το ν.4781/2021, συγκροτούνται νόμιμα με ορισμό υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α’.2.α. Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων τηλεφωνητή και πυροφύλακα, στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα (άρθρο 6 του ν.3103/2003), σε περίπτωση που έχουν τραυματιστεί αποδεδειγμένα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, εφόσον η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει. Απαλλάσσονται δε της υποχρέωσης προσκόμισης του προβλεπόμενου υγειονομικού δελτίου βεβαίωσης της καλής κατάστασης της υγείας τους.

β. οι ανωτέρω, επίσης, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικό διαγωνισμό του Πυροσβεστικού Σώματος και στην περίπτωση αυτή εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόμισης του προαναφερόμενου υγειονομικού δελτίου, προσλαμβάνονται δε για την άσκηση καθηκόντων τηλεφωνητή και πυροφύλακα, αντίστοιχα με την κατάσταση της υγείας τους.

3.α. Συνιστάται θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων [σήμερα, προβλέπεται θέση μετακλητού Γενικού Διευθυντή (άρθρο 111 παρ. 10, ν.4622/2019)].β. Τον Ειδικό Γραμματέα επικουρεί στο έργο του ιδιαίτερο γραφείο, για τη στελέχωση του οποίου εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 45-48 του ν.4622/2019 [σύσταση έως τεσσάρων (4) θέσεων συνεργατών (δύο (2) είναι μετακλητοί), οι οποίες καλύπτονται από ιδιώτες μέσω πρόσληψης, από δημοσίους υπαλλήλους μέσω απόσπασης ή με δικηγόρους με έμμισθη εντολή που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης].

β. Καταργούνται οι τρεις (3) θέσεις συνεργατών, που έχουν συσταθεί για την υποβοήθηση του Γενικού Διευθυντή [άρθρο παρ.3Α του ν.3469/2006 (καλύπτονται με απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)].

γ. Για το μισθολογικό καθεστώς του Ειδικού Γραμματέα και των συνεργατών του ιδιαίτερου γραφείου του, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν.4354/2015 για τις αποδοχές των Ειδικών Γραμματέων και του προσωπικού των ιδιαίτερων γραφείων τους (κατάταξη σε προωθημένα μισθολογικά κλιμάκια για τους μετακλητούς υπαλλήλους).