Η διευκρινιστική διαταγή του ΑΠΣ αναφορικά με το ανάκυψαν ζήτημα από τη διαπιστούμενη προσωρινή αδυναμία δωρεάν χορήγησης των προβλεπόμενων βάσει ΚΥΑ αυτοδιαγνωστικών τεστ (self tests) ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι :
Σύμφωνα με το από 05-05-2021 δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας, το σύνολο των δικαιούχων ομάδων (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι), θα λάβουν το επόμενο self test από την Δευτέρα 10-05-2021 και θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν και να το δηλώσουν καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας.
Έως και την 16-05-2021 δεν τυγχάνει εφαρμογής η παράγραφος 3 της σχετικής ΚΥΑ, περί πειθαρχικού παραπτώματος καθώς και περικοπής αποδοχών για το σύνολο των υπάλληλων του Π.Σ.
Επιπλέον τονίζεται ότι θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πιστή τήρηση των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., ενώ επισημαίνεται και η δυνατότητα επιλογής της διεξαγωγής διαγνωστικού έλεγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνση σε ιδιωτική δομή, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώματος.
Διευκρινιστική διαταγή του ΑΠΣ αναφορικά με το ζήτημα των self tests