Με απόφαση Δημάρχου εκκενώνονται Μαρκόπουλο Κρεμμύδι Πάστρα και το Κολαϊτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 03-07-2021
Νομός Κεφαλληνίας Aρ αποφ:554
Δήμος Αργοστολίου
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου
T.Κ : 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 6947620712

Α Π Ο Φ Α Σ Η
(για την Οργανωμένη Απομάκρυνση Πολιτών)
Ο Δήμαρχος Aργοστολίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και την παρ.1 του άρθρου 282, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 13 του Ν. 3013/02 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ102, Α΄)
3. Την αριθ. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 B’ / 10-04-2003) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: Έγκριση του από 7-4-03 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».

4. Το αριθ. 3515/28-6-2013 3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
5. Το αριθ 2934/06-05-2015 (ΑΔΑ:6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: “Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών”.
6. Το Ειδικό Σχέδιο Δράσης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, του Δήμου Αργοστολίου όπως μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί και ισχύει.

7. Την προφορική εισήγηση του Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Έργου κ. Ψαρρού Κωνσταντίνου για την ανάγκη υλοποίησης της Ο.Α.Π., στις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι και Πάστρα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
την οργανωμένη απομάκρυνση όλου του πληθυσμού που βρίσκεται στις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι και Πάστρα για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτήν από την εκδήλωση της πολύ επικίνδυνης δασικής πυρκαγιάς.
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Θεόφιλος Μιχαλάτος.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
την οργανωμένη απομάκρυνση όλου του πληθυσμού που βρίσκεται στην περιοχή Κολαιτη για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτήν από την εκδήλωση της πολύ επικίνδυνης δασικής πυρκαγιάς.
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Θεόφιλος Μιχαλάτος.Κεφαλονια-Με απόφαση Δημάρχου εκκενώνονται Μαρκόπουλο Κρεμμύδι Πάστρα και το Κολαϊτη