Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Αττικής, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για εννέα (9) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και επτά (7) υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, που προβλέπεται να κατανεμηθούν ως αποτυπώνεται στους παρακάτω Πίνακες 1 έως 3, για τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

Πρόσληψης προσωπικού σε Δασικές Υπηρεσίες της Αττικής

Πρόσληψης προσωπικού σε Δασικές Υπηρεσίες της Αττικής

Πρόσληψης προσωπικού σε Δασικές Υπηρεσίες της Αττικής

Η έναρξη της απασχόλησης ορίζεται από την (ημέρα) 09-09-2021 *

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Για τις θέσεις των Πινάκων 1 και 2 μεταξύ των κριτηρίων για την κατάταξη των υποψηφίων περιλαμβάνεται και το κριτήριο εντοπιότητας.

Διευκρινιστικά και μόνον επισημαίνεται ότι το κριτήριο εντοπιότητας για τις θέσεις των Πινάκων 1 και 2 αφορά στους Δήμους Αιγάλεω και Μάνδρας-Ειδυλλίας για τις θέσεις του Δασαρχείου Αιγάλεω, στο Δήμο Μεγαρέων για τις θέσεις του Δασαρχείου Μεγάρων, στους Δήμους Ωρωπού και Μαραθώνα για τις θέσεις του Δασαρχείου Καπανδριτίου, στους Δήμους Αχαρνών και Φυλής για τις θέσεις του Δασαρχείου Πάρνηθας και στους Δήμους Κηφισιάς και Πεντέλης για τις θέσεις του Δασαρχείου Πεντέλης. **

Για τις θέσεις των Διευθύνσεων Δασών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, το κριτήριο εντοπιότητας αφορά στους Δήμους που εμπίπτουν (όλως ή/και μερικώς) στην εδαφική περιοχή αρμοδιότητας των εν λόγω Διευθύνσεων Δασών.

Για τις θέσεις του Πϊνακα 3 (Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής) δεν θα προσμετρηθεί το κριτήριο εντοπιότητας ειμή μόνον για μία (1) θέση που αφορά στην κάλυψη αναγκών του Δασαρχείου Λαυρίου, όπου ειδικότερα για την εν λόγω μια (1) θέση και μόνον, θα προσμετρηθεί το κριτήριο εντοπιότητας για την κατάταξη των υποψηφίων και συγκεκριμένα για τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού που εμπίπτουν στην εδαφική περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λαυρίου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, θα πληρωθούν από υποψηφίους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων.

Επίσης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στις καμένες δασικές περιοχές, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από τις εμπρόθεσμες αιτήσεις, ο πίνακας κατάταξης θα συμπληρωθεί από τον πίνακα εκπρόθεσμων αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωσης θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: epitheorisi_dason@attica.gr από Παρασκευή 24-09-2021 μέχρι και την Τρίτη 28-09-2021.

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):

α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
β) Τίτλο Σπουδών:
βα) για τους ΠΕ Δασολόγους: Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
ββ) για τους ΤΕ Δασοπόνους: Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
γ) Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης/ Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου ή Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου, που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ (για τους ΠΕ Δασολόγους)
δ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για την απόδειξη της εντοπιότητας) από τον οικείο Δήμο ή πρόσφατο λογαριασμό Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας-ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λπ.) ή Παρόχου Κινητής Τηλεφωνίας/Ίντερνετ.
ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται σύμφωνα με το ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17/05/2021» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
ζ) Γνώση GIS ή εξειδικευμένη εμπειρία σε GIS (για τους ΠΕ Δασολόγους και ΤΕ Δασοπόνους)
η) Βεβαίωση εμπειρίας-προϋπηρεσίας, από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, στη σύνταξη δασοτεχνικών μελετών ή/και στην εκτέλεση δασοτεχνικών έργων.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν μία μόνο ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και μπορούν στο ίδιο έντυπο να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Δασικές Υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη του κλάδου τους ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.
 • Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές.
 • Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ένα σύντομο βιογραφικό, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού σαρωθούν σε ξεχωριστά αρχεία, υποχρεωτικά σε μορφή pdf, να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epitheorisi_dason@attica.gr με θέμα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Δεν απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική μορφή.
 • Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής τους.
 • Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα θα καταχωρηθούν σε ξεχωριστό πίνακα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Δεδομένης της διαδικασίας προσλήψεων (κατ’ αρθ. 36 του Ν.4765/2021), τα κριτήρια κατάταξης αναφέρονται τα παρακάτω (κατά σημαντικότητα) :

 1. Τίτλος σπουδών
 2. Εντοπιότητα (μόνον για τις θέσεις όπου λαμβάνεται υπόψη κριτήριο εντοπιότητας)
 3. Εμπειρία
 4. Βαθμός πτυχίου
 5. Γνώση χειρισμού Η/Υ
 6. Γνώση GIS
 7. Μεταπτυχιακός τίτλος (συνάφεια με θέματα όπως αποκατάσταση καμένων δασικών εκτάσεων, διαχείριση φυσικών καταστροφών κ.ά.).

Η παρούσα θα καταχωρηθεί-αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθώς επίσης και σε λοιπά site ενδιαφέροντος δασολόγων-δασοπόνων (π.χ.dasarxeio.com),

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Υπηρεσία: Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών, Τηλ. : 210 3725714 (εργάσιμες ώρες και ημέρες), e-mail : epitheorisi_dason@attica.gr

Επισημάνσεις

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως οκτώ (8) μήνες, θα διακόπτεται δε, χωρίς αποζημίωση, με πρωτοβουλία της Δασικής Υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος, όταν εκτιμηθεί ότι αντιμετωπίστηκαν οι ανάγκες για τις οποίες έγινε η πρόσληψη ή για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδίκαια, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση ή αποζημίωση.

Ανακοίνωση μαζί με Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και Παράρτημα Ι