Π.Σ.-Χρήση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα

1) Χρήση πυροσβεστήρα ξηρας σκόνης (Dry Powder)

2)Χρήση πυροσβεστήρα CO2 (Διοξειδίου του άνθρακα)