Για τη στατιστική, 2.470 Εποχικοί Πυροσβέστες έλυσαν τη σύμβαση τους στις 31/10

211 με έτος αρχικής πρόσληψης το 2003
797 με έτος αρχικής πρόσληψης το 2019
Οι παραπάνω εφόσον το επιθυμούν και κριθούν σωματικά και ψυχικά υγιείς δύναται να προσληφθούν εκ νέου το 2022 και 2023.

1.462 με έτος αρχικής πρόσληψης τα έτη 2020 και 2021
Εφόσον το επιθυμούν και κριθούν σωματικά και ψυχικά υγιείς δύναται να προσληφθούν μέχρι και το 2024.

Υπάρχουν έτοιμοι λοιπόν οι πυροσβέστες που μπορούν να κλείσουν κάπως το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας

Εποχικοί Πυροσβέστες - Υπάρχουν έτοιμοι πυροσβέστες πού θα λύσουν τις ελλείψεις στο Π. Σ.

Πηγη: Εποχικοί Πυροσβέστες