Εισαγωγή πτυχιούχων στην Πυροσβεστική Ακαδημία με κατατακτήριες εξετάσεις
Τη δυνατότητα εισαγωγής αποφοίτων Α.Ε.Ι. συγκεκριμένων τμημάτων, περιγράφει το συγκεκριμένο ΦΕΚ, για τις κατατακτήριες εξετάσεις στη Σχολή.

Θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής και να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος) από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 του παρόντος Σχολές ή Τμήματα.

employ.edu.gr