Ποιες ειδικότητες ζητούνται στη Σχολή Πτολεμαΐδας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Η Σχολή Πτολεμαΐδας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προκηρύσσει την πρόσληψη 10 ατόμων.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 8 μηνών και αφορούν τις περιοχές της Πτολεμαΐδας και του Τσοτυλίου του νομού Κοζάνης.

Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

ΔΕ Μαγείρων (Πτολεμαΐδα) – 6 θέσεις
ΔΕ Μαγείρων (Τσοτύλι) – 4 θέσεις

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (pyrakptol@psnet.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, 25ης Μαρτίου 100, Τ.Κ. 50200 – Πτολεμαΐδα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη Επιπυραγού κου Τάκου Παύλου (τηλ. επικοινωνίας: 24633-50923, 24633-50905, κατά τις ώρες 08:00-14:00

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πηγη: alfavita.gr