Περίθαλψη πολιτικών υπαλλήλων Πυροσβεστικής στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Αριθμ. Φ.700/27/596474 Σ.786 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5850/16.11.2022
Παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης στους πολιτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος και στα μέλη των οικογενειών τους, σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης

1. Παρέχεται το δικαίωμα της εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), στους πολιτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και στα μέλη των οικογενειών τους.

2. Ως μέλη οικογένειας των δικαιούχων της παρ. 1, θεωρούνται η/ο σύζυγος, τα ανήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας δεκατεσσάρων έως δεκαοκτώ ετών, καθώς και τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε ενταγμένες σε βαθμίδα τυπικής εκπαίδευσης σχολές εσωτερικού ή αντίστοιχες αναγνωρισμένες του εξωτερικού.

Άρθρο 2
Νοσηλεία

1. Ως προς τη νοσηλεία των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας τυγχάνει εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ.700/2/592383/Σ.265/19.4.2022 απόφασης ΥΦΕΘΑ (Β’ 2186).

2. Κατά την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την προτεραιότητα των δικαιούχων περίθαλψης στα ΣΝ των ΕΔ.

Άρθρο 3
Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης

1. Η δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης βαρύνει:

α. Τους ασφαλιστικούς φορείς των δικαιούχων, για όσους είναι ασφαλισμένοι και εφόσον η δαπάνη δικαιολογείται από τους φορείς αυτούς.

β. Τους ίδιους τους περιθαλπόμενους, εφόσον η δαπάνη δεν δικαιολογείται από τους ασφαλιστικούς φορείς.

γ. Τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εφόσον είναι ανασφάλιστοι.

2. Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της αποζημίωσης για την παρεχόμενη περίθαλψη ορίζεται το ισχύον τιμολόγιο του ασφαλιστικού φορέα των δικαιούχων, ενώ για τους ανασφάλιστους εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του Υπουργείου Υγείας.

3. Ως προς την λογιστική τακτοποίηση της εν λόγω δαπάνης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

odigostoupoliti.eu