Με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 92/31-12-2022 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, προβλέπεται η αναδιάρθρωση υφιστάμενων Πυροσβεστικών Σταθμών και Υπηρεσιών εντός Αερολιμένων και κατάργηση του π.δ. 11/2017 (Α’ 25)

Μεταξύ των Υπηρεσιών που αναδιαρθρώνονται και η υφιστάμενη στον Αερολιμένα Κω Πυροσβεστική Υπηρεσία Κ/Α Κω για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας.
Για τη στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οργανική της δύναμη ανέρχεται σε σαράντα έξι (46) θέσεις και κατανέμεται ανά βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020, ως εξής:

Αναδιάρθρωση της υφιστάμενης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Κρατικού Aερολιμένα Κω

Να σημειώσουμε ότι η συνολική οργανική δύναμη της ως άνω Υπηρεσίας ανερχόταν στις τριάντα οκτώ (38) θέσεις

kostoday.com