Προσλαμβάνουμε τους παρακάτω κατά κατηγορία πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους οικείους πίνακες προσληφθέντων για την Κάρπαθο, ως εξής:

Ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας ορίζεται η 01-05-2023 και η διάρκεια απασχόλησης των προσλαμβανόμενων ορίζεται μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2023, δηλαδή τη Τρίτη 31-10-2023, σύμφωνα με τις λοιπές προβλέψεις της αντίστοιχης ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού αυτού. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/ Α.Π.Σ. για τις αποδοχές του και τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις, υπό Α.Λ.Ε. 2420403001, 2130102001, 2130201001, 2130202001, 2190301002 του Ε.Φ. 1059.201.0000000.

2.- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να αυξήσει τις διαθέσιμες πιστώσεις όπως επίσης και το χρόνο εργασίας ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατούν ιδιαίτερα κατά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου.

3. Οι προσλαμβανόμενοι θα κληθούν να υπογράψουν εντός της ημέρας, σχετική σύμβαση εργασίας αμέσως με αποδεικτικό από το Διοικητή της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου, στην οποία θα μνημονεύεται ότι έλαβαν γνώση της παρούσης απόφασης πρόσληψης και ανεπιφύλακτα αποδέχονται τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση που αδικαιολόγητα δεν θα προσέλθουν για υπογραφή της σύμβασης εντός της ταχθείσης προθεσμίας εκπίπτουν του δικαιώματος πρόσληψης και θα αντικαθίστανται όπως θα αντικαθίστανται και όταν αποχωρήσουν πριν την λήξη της σύμβασής τους, από άλλους εγγεγραμμένους στον αντίστοιχο πίνακα προτεραιότητας κατά την σειρά εγγραφής τους. Ο προσλαμβανόμενος σε αντικατάσταση άλλου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα θα απασχολείται μέχρι τη λήξη της σύμβασης του αντικαθισταμένου.

4.- Οι προσλαμβανόμενοι θα εκτελούν εργασία κατ’ αρχήν στην περιοχή ευθύνης που έχουν προσληφθεί, ήτοι του Πεζοπόρου τμήματος ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, του Π.Κ. Λίνδου – Λαέρμων, του Π.Κ. Απολλώνων, του Ε.Π. Κλιμακίου Απολακκιάς, του Π.Κ. Καρπάθου, του Ε.Π. Κλιμακίου Ολύμπου Καρπάθου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω, του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ Τάξης Καλύμνου, του Ε.Π. Κλιμακίου Λέρου και του Ε.Π. Κλιμακίου Πάτμου αντίστοιχα και όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν και σε οποιοδήποτε άλλη περιοχή. Η μεταφορά τους στον τόπο των συμβάντων θα γίνεται με εναέρια – πλωτά μέσα ή με πυροσβεστικά οχήματα.

5.- Υποχρεούνται να παρουσιάζονται στην εργασία τους με την ένδυση — υπόδηση που τους χορηγεί το Πυροσβεστικό Σώμα και θα εκτελούν πέρα από τις προβλεπόμενες στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψής τους, εργασίες για την ειδικότητα τους και κάθε άλλη σχετική επιβοηθητική εργασία ανειδίκευτου εργάτη για την εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας που προσλαμβάνονται.

6.- Απόλυση για λόγους πειθαρχικούς που δικαιολογούν την καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρεσία όπως – εγκατάλειψη υπηρεσίας, πλημμελή εκτέλεση καθήκοντος, απείθεια σε διαταγή προϊσταμένου και αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων για τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς ημέρες καθώς και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι προσλαμβανόμενοι προσκομίσουν κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους ψευδή δικαιολογητικά δεν επιτρέπει την πρόσληψής τους σε μελλοντικούς διαγωνισμούς στο Πυροσβεστικό Σώμα για εποχικούς και μόνιμους πυροσβέστες.

7.-Η ανάληψη υπηρεσίας των προσλαµβανοµένων δια της παρούσης συνιστά σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ρυθµιζόµενη από τις διατάξεις του Π.∆. 36 /2019 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 38/2020(Α΄73) και ισχύει και την εργατική νοµοθεσία και αποδεικνύει ταυτόχρονα άνευ άλλης διαδικασίας ανεπιφύλακτα την αποδοχή των όρων της παρούσης από τους προσλαµβανόµενους. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύουν για την πρόσληψη στο ∆ηµόσιο προσωπικού µε την ίδια έννοµη σχέση.

ο Διοικητής ΔΙΠΥΝ Δωδεκανήσου

Μιχαήλ Κρασσάς

karpathiakanea.gr