ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρ. 9867/2749/9.5.2023 Δήμου Πεντέλης για την πρόσληψη Είκοσι Πέντε (25) Ατόμων ως Προσωπικού ΙΔΟΧ (Κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας)

Υποβολή  Αιτήσεων από 10.05.2023 έως και 16.05.2023

Δείτε την Ανακοίνωση