Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4662, A’ 27/07-02-2020, Μέρος Β’, Κεφάλαιο Α’ και στα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΙΟΛΑΟΣ 2, ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2, ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2, ΒΟΡΕΑΣ 2 κ.τ.λ.), έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία «Δημοτικής Ομάδας εθελοντών Πολιτικής Προστασίας» με μέλη φυσικά πρόσωπα εκ των κατοίκων ή δημοτών όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων (Δ.Κ.) του Δήμου Μυτιλήνης.

Oι πολίτες καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους είτε στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων τους ή στο γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης ώστε να στηρίξουν εθελοντικά και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων με δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

Οι εν δυνάμει εθελοντές θα ενταχθούν, έπειτα από τις εκ του νόμου προβλεπόμενες εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) και θα συνεργάζονται με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης και τους εμπλεκομένους ανά περιστατικό φορείς και υπηρεσίες στο εκάστοτε συμβάν.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αλλά και τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251350540.Email:ppdmyt@gmail.com.

stonisi.gr