Με διαταγή του αρχείου του ΠΣ λαμβάνονται προληπτικά μέτρα στο Σώμα για την μη εξάπλωση του κορωνοϊού στης ταξης του.
Ιερότερη μνεία γίνετε στο ωράριο των μαχίμων Υπηρεσιών καθώς και στον αποχαρακτηρισμό του σχεδίου ΣΑΜΨΩΝ 2020 από εμπιστευτικό σε αδιαβάθμητο ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτό οι διοικητές των μαχίμων Υπηρεσιών