Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ημαθίας υπενθυμίζει στους κατοίκους της περιοχής την απαγόρευση έναρξης και διατήρησης φωτιάς στην ύπαιθρο και στα Δάση. Επίσης υπενθυμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις Καύσης σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων κατά την αντιπυρική περίοδο (από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), σύμφωνα με το άρθρο 5 της 9/2000.

Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554/10-11-2005) , καθώς και την  υπ’ αρίθμ. 180/03-4-2020 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης    Μακεδονίας-Θράκης ‘ Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 6/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης    «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στη Π.Εν. Ημαθίας».

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 568/125347/20-1-2004 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής»  (Β’142), από 1 Μαΐου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2020 και από 21 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι  και 31 Οκτωβρίου 2020, επιτρέπεται, ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια  Πυροσβεστική  Υπηρεσία,  η καύση αγροτικών εκτάσεων υπό την επίβλεψη του ενδιαφερομένου, κατά τις  πρωινές ώρες και  μέχρι τη 12 μεσημβρινή, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας, που εκδίδεται αρμοδίως, είναι για  την περιοχή  καύσης “1” (χαμηλή) ή  “2” (μέση) και εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα:  α. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα, πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την  υπό  καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις  και στις  λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της,  όταν η   περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

γ.  Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης, όταν αυτή  απέχει  λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα από  δεντροστοιχία.

δ. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων (υδροφόρων — γεωργικών ελκυστήρων — πτυοσκάπανων κλπ) για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια, καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου αυτό είναι δυνατό και μόνο σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.

ε .Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη  ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν.

2.Από 1 Ιουλίου 2020 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2020 επιτρέπεται ύστερα από άδεια η καύση αγροτικών  εκτάσεων, μόνο για δεύτερη καλλιέργεια εφόσον ο γεωργός-αγρότης προσκομίσει άδεια από την  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Εν. Ημαθίας και εφόσον ισχύουν όλοι οι όροι και  προϋποθέσεις της    παραγράφου 1.

3.Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και 30 Απριλίου 2020, η  καύση  αγροτικών  εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από τριακόσια (300)  μέτρα από αυτές  και πενήντα (50) μέτρα από δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της   Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μόνον όταν λαμβάνονται τα μέτρα της παραγράφου 1.

4. Απαγορεύεται η καύση καλαμιάς (σιτοκαλαμιά, βαμβακιά, καλαμποκιά, ορυζώνες κλπ),  καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  Επιτρέπεται η καύση καλαμιάς μόνο ύστερα από άδεια της Πυροσβεστικής   Υπηρεσίας και εφ’  όσον, ο γεωργός- αγρότης προσκομίσει άδεια από την   Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και   Κτηνιατρικής  της Π.Εν. Ημαθίας.

5. Σύμφωνα με την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2019 έγγραφο ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΔΑ 9ΕΤΖ46ΨΧΞΧ-2ΗΛ) και με το υπ’ αριθμ. 223 Φ.109.1/25/2/2016 έγγραφο Δ.Α.Ε.Ε., οι κατά τόπους  Πυροσβεστικές Υπηρεσίες  για πυρκαγιές οφειλόμενες στην καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών   χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την ΠΥ (Πυροσβεστικές Διατάξεις 9/2000 και 9 Α /2005), ενημερώνουν εγγράφως τις  περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το συμβάν, με υπόδειξη του γεωγραφικού στίγματος των  αγροτεμαχίων  στα οποία σημειώθηκε η πυρκαγιά .   Κατόπιν ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει την εφαρμογή των προβλεπομένων κυρώσεων για «Μη ορθή   διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών».