Το βίντεο της Πυροσβεστικής γιά το δάσος – Μπορείς να με προστατεύσεις γιατί με καις

«Δάση εἰσὶ ἀδάμας δὶ’ οὗ, ὡς στέμμα, ὁ δημιουργὸς τοῦ παντὸς ἐκόσμισε τοὺς λόφους, τὰ ὄρη καὶ ἅπασαν τὴν γῆν»

Αριστοτέλης

Δείτε το Βίνετο