Πυροσβεστικό όχημα AZ 4,0-40 (URAL NEXT 43206) που προορίζεται για:
– για παράδοση στον πυροσβεστικό χώρο πυροσβεστικού προσωπικού, πυροσβεστικών ουσιών, πυροτεχνικού εξοπλισμού (FTE) και εξοπλισμού διάσωσης (RE),
– για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις επείγουσες επιχειρήσεις διάσωσης, με χρήση πυροσβεστικού οχήματος, πυροσβεστικού προσωπικού, πυρόσβεσης, ουσιών, FTE και RE.
Το πυροσβεστικό όχημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του GOST R 53328 «Πυροσβεστικά οχήματα. Μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα. Γενικές τεχνικές απαιτήσεις. Μέθοδοι δοκιμής», κλιματική τροποποίηση «T» (λειτουργία σε θερμοκρασία αέρα από -40º έως +40ºC), κατηγορία τοποθέτησης 1 (για εξωτερική χρήση), λειτουργία στην ατμόσφαιρα των τύπων 1 και 2 (υπό όρους καθαρή και βιομηχανική) σύμφωνα με το GOST 15150 , με τοποθέτηση, κατά την περίοδο λειτουργίας αναμονής, σε δωμάτιο με θερμοκρασία αέρα έως +5º C.

To πυροσβεστικό όχημα AZ 4,0-40 (URAL NEXT 43206)

To πυροσβεστικό όχημα AZ 4,0-40 (URAL NEXT 43206)

To πυροσβεστικό όχημα AZ 4,0-40 (URAL NEXT 43206)

To πυροσβεστικό όχημα AZ 4,0-40 (URAL NEXT 43206)