Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση του ν. 4662/2020.

Παραθέτουμε ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση του ν. 4662/2020:

Αρ. πρωτ: 21 – Αθήνα  15.03.2022

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο Επιτροπής Ομάδας Εργασίας              

Τροποποίησης των διατάξεων του ν.4662/20 

Αρχιπύραρχο Ανδρέα Στεμπίλη

 ΚΟΙΝ. :  1Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

κ. Ευάγγελο Τουρνά

 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Αντιστράτηγο Αλέξιο Ράπανο

 1. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

Σας υποβάλλουμε προτάσεις, απόψεις – παρατηρήσεις  για την τροποποίηση – βελτίωση του νόμου 4662/2020.

Άρθρο 6

 Διαβάθμιση Κατάστασης Ετοιμότητας

Με αξιολόγηση ρίσκων – κινδύνων βάση ποιοτικών, ποσοτικών χαρακτηριστικών και εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων στελέχωσης και δράσεων. Αποσαφήνιση των όρων επαυξανόμενη στελέχωση με αυστηρά κλιμακούμενα όρια ,πρωτόκολλα αριθμητικής χρήσης προσωπικού, (ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή χρήση του προσωπικού κατά την επιφυλακή και όχι στην κατάχρηση αυτής).

Άρθρο 39

Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων –

Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

 1. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Πυροσβεστική Ακαδημία μπορεί, μεταξύ άλλων:

α. Να υλοποιεί μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών,  που αφορά  στην εκπαίδευση των Δοκίμων Αξιωματικών και Δοκίμων Πυροσβεστών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι., που έχουν  έδρα  στην Αττική, για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παροχή  εξειδικευμένων  γνώσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα,  επιστημονικές περιοχές  και ειδικότητες, κυρίως σε αντικείμενα των τεχνικών, οικονομικών και νομικών επιστημών, μέσω προγραμματικών συμφωνιών, μνημονίων ή συμβάσεων.

13 β. Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών  με έδρα την Πτολεμαΐδα πραγματοποιείται σε δύο (2) κύκλους ακαδημαϊκών σπουδών. ……………………………………………….Η ολοκλήρωση των δύο Κύκλων Σπουδών είναι υποχρεωτική, σε αντίθετη περίπτωση οι φοιτούντες αποβάλλονται από τη Σχολή Πυροσβεστών και ανακαλείται η απόφαση κατάταξής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. Οι φοιτούντες αποβάλλονται από τη Σχολή, σε περίπτωση αποτυχίας σε εξεταζόμενο μάθημα για τρίτη φορά, και εξέταση του οποίου γίνεται ενώπιον Επιτροπής εξέτασης Η διάρκεια της φοίτησης δεν μπορεί να παραταθεί  πέραν των δύο (2) ετών, παρά μόνο για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγω κύησης.

 1. Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών δύναται να εισάγονται Πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων εκ Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στον βαθμό του Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστες μη Παραγωγικής Σχολής, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη. Οι επιτυχόντες που δεν προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 44/2016 (Α΄ 68) φοιτούν στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διάρκειας δέκα (10) μηνών και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες.  Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 44/2016 (Α΄ 68) κατόπιν αίτησης τους και χωρίς εξετάσεις ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες ταυτόχρονα με τους ανωτέρω και τοποθετούνται ιεραρχικά μετά τον τελευταίο αποφοιτήσαντα από την ως άνω Σχολή, βάσει της σειράς επιτυχίας που είχαν μεταξύ τους κατά την έξοδο τους από την Σχολή Πυροσβεστών και χωρίς να καταλαμβάνουν θέσεις από τις προκηρυχθείσες. (Διαγράφεται ‘’στις εξετάσεις που προηγήθηκαν’’). (Διαγράφεται το ΄΄Ομοίως’’) Κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη, Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων, βάσει της μεταξύ τους σειράς επιτυχίας. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων κατ’ έτος θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.(κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν στις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160) και Ν.4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10)
 • Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 95, το άρθρο 99 του ν.4662/20 και σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της Σχολής Πυροσβεστών (4 έτη σπουδών) σε Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Α.Ε.Ι)

 

 • Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ. 16 του παρόντος άρθρου η Σχολή Αρχιπυροσβεστών χορηγεί ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές (επίπεδο 5). Η Σχολή Πυροσβεστών αποτελεί Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ) και χορηγεί πτυχίο επιπέδου 6 σύμφωνα με το εθνικο-ευρωπαικο πλαίσιο προσόντων της δομής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επομένως δεν είναι εύλογο να υπάρχουν γραπτές εξετάσεις για σχολή κατώτερης (‘’μικρότερης’’) βαθμίδας(σχολή Αρχ/στων) για τους προερχομένους εκ των πανελλαδικών, εφόσον το πτυχίο τους είναι ανώτατης (‘’μεγαλύτερης’’) εκπαιδευτικής βαθμίδας (Σχολή Πυροσβεστών)

  

 • Επίσης, Κατά την διάρκεια φοίτησης στη Σχολή Πυροσβεστών οι σπουδαστές της υποχρεούνται στην γραπτή εξέταση 48 μαθημάτων (για παράδειγμα: χημεία , φυσική, εισαγωγή στο δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, πυροσβεστική τέχνη Ι και ΙΙ, κανονισμός ασκήσεων Ι και ΙΙ, GIS, πυρομηχανική, μετεωρολογία, ψυχολογία-διαχείριση STRESS κλπ.) καθώς και στην εκπόνηση της πτυχιακής-διπλωματικής τους εργασίας. Κατά το λόγο αυτό και σε συνδυασμό με την συνεχή καθημερινή θεωρητική και πρακτική βελτίωση της εκπαίδευσης των σπουδαστών στην τεσσάρων ετών Σχολής Πυροσβεστών θεωρούμε ικανό κριτήριο για την εισαγωγή τους στη σχολή Αρχιπυροσβεστών δίχως  περαιτέρω γραπτή εξέταση.

  

 1. α. Στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων, Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη στον βαθμό του Πυρονόμου. Η φοίτηση στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης διαρκεί δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και με την ολοκλήρωση αυτών απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού, ονομάζονται ανθυποπυραγοί εκ σχολής επιμόρφωσης ΣΧ. ΕΠ. και λαμβάνουν αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού. Ομοίως, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη, Πυρονόμοι Ειδικών Καθηκόντων δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στην ίδια ως άνω Σχολή. Η φοίτηση στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης διαρκεί τέσσερις (4) μήνες και με την ολοκλήρωση αυτών απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων κατ’ έτος θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Οι απόφοιτοι της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης μετά την αποφοίτησή τους τοποθετούνται σε θέσεις εντός του νομού συμφερόντων τους.

20 β. Σε Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται  άπαξ έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους  συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας (Διαγράφεται στο Πυροσβεστικό Σώμα,) ή οκτώ (8) ετών στον βαθμό  τους, Πυρονόμοι  απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, (Διαγράφεται εξαιρουμένων των ευρισκόμενων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.) Μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους και κατόπιν εξετάσεων, τους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού, ονομάζονται ανθυποπυραγοί εκ πυρονόμων ΕΚ.ΠΥΡ. και λαμβάνουν αντίστοιχο δίπλωμα. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται, άπαξ εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, από Πυρονόμους που έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον είκοσι έξι (26) έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα ή οκτώ (8) έτη στον βαθμό τους. Το πρόγραμμα σπουδών, ο χρόνος εισαγωγής, η διάρκεια φοίτησης, ο καθορισμός των θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια  ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι απόφοιτοι του Ειδικού Τμήματος της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης  μετά την αποφοίτησή τους τοποθετούνται σε θέσεις εντός του νομού συμφερόντων τους.

 

22 β. Στο πλαίσιο ομογενοποίησης του Πυροσβεστικού Προσωπικού αλλά και τον μη αποκλεισμό του από τα προγράμματα εκπαίδευσης της Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι εντός τριών ετών από  την έκδοση του παρόντος και με ευθύνη της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  θα παρακολουθήσουν  κύκλους σπουδών της σχολής Επιμόρφωσης προκειμένου να λάβουν πτυχίο αντίστοιχο και ισότιμο των Ανώτατων Πανεπιστημιακών-Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι κύκλοι Σπουδών θα πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης στα παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είτε με τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης για την θεωρητική κάλυψη των Θεματικών Ενοτήτων. Δεδομένου ότι οι εν ενεργεία Υπάλληλοι διαθέτουν σαν στελέχη του Π.Σ. την Τεχνική Πυροσβεστική Επαγγελματική Επάρκεια καθώς και λοιπές επί του αντικειμένου εκπαιδεύσεις, οι κύκλοι σπουδών διαμορφώνονται ως : δύο (2) εξάμηνα για τους Πυρονόμους, δύο (2) εξάμηνα για τους Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής Σχολής, τρία (3) εξάμηνα για τους Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής, τρία (3) εξάμηνα για τους Υπαρχιπυροσβέστες, τρία (3) εξάμηνα για τους Πυροσβέστες, τέσσερα (4) εξάμηνα για τους Υπαρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες που προέρχονται από 3ετής και 5ετής Πυροσβέστες.

 

23.α. (Διαγράφεται Στη Σχολή  Αξιωματικών) Στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο  της αποστολής της, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, δια της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία  με ημεδαπά Α.Ε.Ι., Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

 

Άρθρο 57

Δράσεις των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

 

 1. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας υποστηρίζουν τους κρατικούς φορείς σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών, μέσω των κάτωθι δράσεων:

α. Επιχειρησιακών. β. Υποστηρικτικών.

 1. Οι επιχειρησιακές δράσεις αφορούν σε επικουρία των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και μετά από πρόσκληση στους παρακάτω τομείς :

α. Δράσεις δασοπροστασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (Forest Prevention Action-FPA)…………..

Άρθρο 77

Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.)

 

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, και κατά τροποποίηση του παρόντος, να κατανέμονται οργανικές θέσεις κατά βαθμό, καθώς και μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, να συστήνονται και να καταργούνται ειδικότητες, να καθορίζεται η συνολική οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος με απόκλιση μεταξύ όμοιων υπηρεσιών και θέσεων μέχρι 5% και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

 • Λόγω της δημιουργίας νέων δομών Επιχειρησιακών και Διοικητικών στο Π.Σ. και της ανάγκης άμεσης στελέχωσης αυτών, άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων του Π.Σ. πλέον των τριών χιλιάδων πεντακοσίων  (3.500) θέσεων.

 

Άρθρο 78

Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού

 1. Οι οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού κατανέμονται στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος με απόκλιση μεταξύ όμοιων υπηρεσιών και θέσεων μέχρι 5%.

 

 

Άρθρο 79

 Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

 

13.γ. Αναστέλλεται για υπηρεσιακούς λόγους, η λειτουργία υπηρεσιών κατώτερων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού ή ορίζεται τυχόν εποχικότητα  της λειτουργίας τους, με εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη αιτιολογική μελέτη.

 1. Λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στην γεωγραφική μορφολογία συγκεκριμένων νομών (Περιπτώσεις Νομών πέραν των 150 χλμ) της χώρας δίνατε η δυνατότητα Διοικητικού διαχωρισμός του Νομού σε Βόρειο και Νότιο Τομέα λόγω χιλιομετρικής απόστασης όπως ισχύει και για την ΕΛ.ΑΣ.

 

 

Άρθρο 83

Συμβούλια Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος

 

 1. η. Τον εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ή Τον εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης στο χώρο του Π.Σ.

 

 

Άρθρο 85

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης

 

3.θ. Γραφείο Θρησκευτικού, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα θέματα συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Θρησκευτική Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., στελεχώνεται από Ιερέα που προέρχεται από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Άρθρο 88

Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος

 

 1. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων. Στο Ειδικών Καθηκόντων προσωπικό του κλάδου Πλωτών δύναται να μετατάσσεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

 

Άρθρο 91

Αρμοδιότητες και λειτουργία Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.)

 

 1. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ. ΠΥ.Δ.) είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες συγκεκριμένης τοπικής αρμοδιότητας, διοικητικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας, διοικούνται από τον κατά τόπους Περιφερειακό Διοικητή που φέρει τον βαθμό του Αρχιπυράρχου Γενικών Καθηκόντων, εποπτεύονται και ελέγχονται από κατά τόπο αρμόδιο Συντονιστή Επιχειρήσεων  έχουν δικές τους οργανικές θέσεις και διαρθρώνονται εσωτερικά ως εξής:Άρθρο 92Αρμοδιότητες και λειτουργία Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) 
  1. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), έχουν δικές τους οργανικές θέσεις, διαρθρώνονται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία:

   

  Άρθρο 94

   Αρχαιότητα Αξιωματικών

   

  2.γ. Οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων, που προέρχονται από παραγωγική σχολή, είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους που προέρχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης μόνο κατά το ίδιο έτος κτήσης του βαθμού (όπως ισχύει και στα υπόλοιπα ένστολα σώματα).

   

  Άρθρο 95

  Αρχαιότητα Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών

  1. Στους Υπαξιωματικούς ανήκουν οι Αρχιπυροσβέστες και οι Υπαρχιπυροσβέστες καθώς και οι Πυροσβέστες που έχουν προσληφθεί με τις διατάξεις του ΠΔ 17/2022 (κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύον στην ΕΛ.ΑΣ Ν.2226/1994 ΠΔ 82/2021, στις Ένοπλες δυνάμεις ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160) και Ν.4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10) των αντίστοιχων παραγωγικών σχολών και σύμφωνα με το άρθρο 99 του παρόντος).
  • Επίσης, με αυτή την αναβάθμιση θα μπορέσουν και οι συνάδελφοι εκ των πανελλαδικών να συμμετέχουν σε διάφορα μελλοντικά και πολύ σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα που τώρα δεν μπορούν πχ ΄΄ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ΄΄ τα οποία προάγουν την δια βίου εκπαίδευση.

  Άρθρο 114

  Βαθμολογική εξέλιξη Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών

  1. 1. Τυπικό προς προαγωγή προσόν των Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών είναι ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, προ της συμπληρώσεως του οποίου δεν επιτρέπεται η προαγωγή τους. Ειδικότερα, καθορίζεται ως εξής:

  α. Οι Πυροσβέστες προάγονται στον βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη μη παραγωγικής και Υπαρχιπυροσβεστη παραγωγικής για όσους έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 17/2022 , εφόσον συμπληρώσουν ή διαθέτουν, κατά την έναρξη  ισχύος του παρόντος, πέντε (5) έτη συνολικής υπηρεσίας.

  β. Οι Πυροσβέστες και οι Υπαρχιπυροσβέστες προάγονται στον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη μη παραγωγικής και Αρχιπυροσβέστη Παραγωγικής για όσους έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 17/2022 ,  εφόσον  συμπληρώσουν ή διαθέτουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεκαπέντε (15) έτη συνολικής υπηρεσίας.

  γ. Οι Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής και Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής για όσους έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 17/2022 προάγονται στον βαθμό του Πυρονόμου μη παραγωγικής και πυρονόμου παραγωγικής αντίστοιχα , εφόσον συμπληρώσουν ή διαθέτουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είκοσι έξι (26) έτη συνολικής υπηρεσίας.(κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν στην ΕΛ.ΑΣ για τους προερχομένους συναδέλφους εκ των πανελλαδικών ν.2226/1994 και ΠΔ.82/2021)

  δΟι Πυρονόμοι παραγωγικής Σχολής προάγονται στον βαθμό του Ανθυποπυραγού, εφόσον  συμπληρώσουν ή διαθέτουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τριάντα δύο  (32) έτη συνολικής υπηρεσίας.(Όπως ΕΛ.ΑΣ)

  • Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 95, το άρθρο 99 του ν.4662/20 υφίσταται πλέον παραγωγικότητα στους βαθμούς του Υπαρχιπυροσβέστη και Πυροσβέστη για τους συναδέλφους εκ των πανελλαδικών εξετάσεων ΠΔ 17/2022

   

  1. Οι Πυροσβέστες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στον βαθμό του Πυροσβέστη, οι Υπαρχιπυροσβέστες και οι Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής, δύναται να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη. Οι επιτυχόντες που δεν προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 17/2022 φοιτούν στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διάρκειας δέκα (10) μηνών και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες. Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 17/2022 ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες καθ’ υπέρβαση των προκηρυχθείσων θέσεων, δίχως τη φοίτησή τους στην ως άνω Σχολή, ταυτόχρονα με τους ανωτέρω και τοποθετούνται ιεραρχικά μετά τον τελευταίο αποφοιτήσαντα, βάσει της σειράς επιτυχίας που κατέλαβαν (διαγράφεται ΄΄στις μεταξύ τους εξετάσεις’’) κατά την αποφοίτηση τους από την Σχολή Πυροσβεστών. (όπως το αιτιολογούμε στην παράγραφο 19 του άρθρου 39)
  2. Οι Πυρονόμοι, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, (Διαγράφεται εξαιρουμένων των ευρισκόμενων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου), δύνανται με αίτησή τους άπαξ έως την 31η Δεκεμβρίου του έτος συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο (Διαγράφεται Πυροσβεστικό Σώμα )ή οκτώ (8) ετών στον βαθμό τους να εισαχθούν σε Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

   

  1. 5Στους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος, αναγνωρίζεται βαθμολογικά η υπηρεσία πενταετούς υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία ήδη υπολογίζεται μισθολογικά.
  2. (Επειδή υπάρχουν Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι οι οποίοι προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα και πριν την πρόσληψή τους σε αυτό, είχαν διατελέσει στελέχη πενταετής υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Επειδή ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται από το Πυροσβεστικό Σώμα μισθολογικά, αλλά δεν αναγνωρίζεται βαθμολογικά, να προσμετρείται η υπηρεσία πενταετούς υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις και βαθμολογικά, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν στο Λιμενικό Σώμα για τον ίδιο χρόνο από το έτος 2018 (Άρθρο 23 του ν.4532/2018). Άρθρο 116Ειδικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα

    

   α. Η τουλάχιστον τριετής πραγματική άσκηση επιχειρησιακής διοίκησης ως ανώτερος Αξιωματικός σε κεντρικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες ή Διοίκησης Σταθμών ή  η τουλάχιστον τριετής άσκηση διοικητικών καθηκόντων στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος ως Διευθυντές και/ή Τμηματάρχες, αυτοτελώς ή σωρευτικά.

    

   Ριζική αναθεώρηση του εν λόγο άρθρου διότι επί της ουσίας δίνει πλεονεκτήματα στους αξιωματικούς των επιτελείων και μειώνει τη βάση των μάχιμων αξιωματικών και των αξιωματικών που υπηρετούν στην επαρχία. Οι διοικητές εξαρτημένων σταθμών δεν αναφέρονται και οι προς προαγωγή να έχουν ένα (1) χρόνο ελάχιστο στη διοίκηση μάχιμης υπηρεσίας (όπως ισχύει και στους άλλους κλάδους σωμάτων ασφαλείας, στρατού κ.τ.λ.)

    

   Άρθρο 121

    Αξιολογητές – Έννοια – Αρμοδιότητα

    

   1. Αξιολογητές κατά τη διαδικασία σύνταξης των Εκ- θέσεων Αξιολόγησης είναι δύο (2):

   α) Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος (Α΄ Αξιολογητής), του οποίου η βαθμολογία απόδοσης προσμετράται στην τελική βαθμολογία σε ποσοστό 50% και

    

   1. Οι υφιστάμενοι του αξιολογούμενου (υφιστάμενος να λογίζεται ο Δ/της) λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία σύνταξης των Εκθέσεων Αξιολόγησης σε ποσοστό 20% (χωρίς ο αξιολογούμενος να γνωρίζει την ταυτότητα του υπαλλήλου που τον αξιολογεί), το οποίο προσμετράται επί της τελικής βαθμολογίας απόδοσης, προκύπτον από τον υπολογισμό του μέσου όρου του αθροίσματος βαθμολογίας απόδοσης εκάστου εκ των υφισταμένων. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση υπαγωγής  με υφισταμένους του, το ανωτέρω  ποσοστό  προσαυξάνει  αναλογικά τα ποσοστά των αξιολογητών Α΄ και Β΄, ήτοι 65% και 35% αντιστοίχως. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως υφιστάμενοι νοούνται το σύνολο των αξιολογούμενων που ευρίσκονται σε σχέση άμεσης ιεραρχικής εξάρτησης προς τους Αξιολογητές.

    

   5.α. Ο αξιολογούμενος εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της αξιολόγησης έχει το δικαίωμα ένστασης και τίθενται υπόψη του αρμοδίου κατά περίπτωση συμβουλίου κρίσεων.

    

   Άρθρο 146

    Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας.

    

   1. Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος είναι κατά βαθμούς το εξής:

   Αντιστράτηγος – Αρχηγός 63° έτος, Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός 62° έτος, Αντιστράτηγος – 61° έτος, Υποστράτηγος – 60° έτος Αρχιπύραρχος – 60° έτος……..

    

   Άρθρο 148

   Μεταθέσεις

   Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων διενεργούνται στις εξής περιπτώσεις:

   ζ. Λόγω σπουδών.

   η. Λόγω υγείας.

   θ. Ίδρυση ή κατάργηση ή υποβάθμιση ή αναβάθμιση πυροσβεστικής υπηρεσίας, κλιμακίου κ.τ.λ.

    

   Άρθρο 150

   Νομός Συμφερόντων – Υπηρεσία Προτίμησης

    

   γ. Οι νήσοι λογίζονται ως Αυτοτελής Νομός και ισχύουν τα ανωτέρω.

   1. Αλλαγή νομού συμφερόντων ή υπηρεσίας προτίμησης γίνεται κατόπιν απόφασης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων και εφόσον έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος από την προηγούμενη έγκριση αλλαγής εκτός σοβαρών εκτάκτων αναγκών των υπαλλήλων που θα εξετάζονται κατά παρέκκλιση (π.χ. θάνατος μέλους της οικογενείας την αρχή του έτους). Οι αιτήσεις για αλλαγή νομού συμφερόντων ή υπηρεσίας προτίμησης οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί, εξετάζονται έως την 30ή Νοεμβρίου εκάστου έτους. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες δηλώνουν νομό συμφερόντων και υπηρεσία προτίμησης τρεις (3) μήνες πριν την έξοδό τους από την οικεία Σχολή.

   Το σχέδιο νόμου να προσαρμοστεί στις βαθμίδες της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης όπως υπάρχουν και λειτουργούν την παρούσα στιγμή στην Ελληνική επικράτεια (Ν. 3852/2010)

    

    

   Άρθρο 151

   Κατανομή υπηρετούσας δύναμης

    

   1. Η συνολική υπηρετούσα δύναμη κατανέμεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος τον Δεκέμβριο εκάστου έτους στις Υπηρεσίες αυτού με κριτήριο τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές της ανάγκες, οι οποίες πρέπει να είναι καθορισμένες βάση σταθερών κριτηρίων και με μέγιστη απόκλιση 5% για όμορες υπηρεσίες ή δομές και οι νήσοι να θεωρούνται αυτόνομοι Νομοί.

    

    

   Άρθρο 152

    Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε υπηρεσία

    

   1. Υπάλληλοι έως (και τον βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως-να διαγραφεί) και τον βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν οκτώ (8) συνεχή έτη παραμονής στον νομό συμφερόντων τους (έξι (6) συνεχή έτη να διαγραφεί) δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιον νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158 του παρόντος, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.

    

   1. Δεν διακόπτεται ο ως άνω χρόνος παραμονής, σε περίπτωση:

   δ) Απόσπασης με πρωτοβουλία της υπηρεσίας.

   η) Απουσίας λόγω άδειας ανατροφής τέκνου

   Άρθρο 157

   Τοποθετήσεις των εξερχόμενων από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

    

   1. Οι Πυροσβέστες μετά την αποφοίτησή τους από την οικεία Σχολή τοποθετούνται για τρία (3) χρόνια σε υπηρεσίες και σταθμούς της Αττικής εξαιρουμένων των Κεντρικών Υπηρεσιών. Με τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού δύνανται να υπηρετούν και σε υπηρεσίες και σταθμούς της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, καθώς και σε υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας (Προστίθενται: και λαμβάνουν τα αντίστοιχα μόρια των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 158). Μετά την παρέλευση πενταετίας από την έξοδό τους από την Σχολή εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μεταθέσεων του άρθρου 152 του παρόντος.

    

    

    

   Άρθρο 158

   Κριτήρια μεταθέσεων

    

   1. Τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογούνται ως εξής:

   γ. Ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση της πόλης όπου εδρεύει η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία μετατέθηκε ο υπάλληλος από την πόλη όπου εδρεύει η υπηρεσία προτίμησης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνουν μόρια ως εξής:

   γα. Από 51 – 100 χλμ., 20 μόρια γβ. Από 101 – 250 χλμ., 40 μόρια γγ. Από 251 – 500 χλμ., 60 μόρια γδ. Από 501 -700 χλμ., 80 μόρια γε. Από 701 και άνω, 100 μόρια

   Για τους σκοπούς  του παρόντος, ως αποστάσεις σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο υπολογίζονται εκείνες που διανύονται από τα χερσαία και θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα που εκτελούν τη συγκοινωνία μεταξύ των πόλεων. Τα μόρια του υπαλλήλου που προκύπτουν από τον συνυπολογισμό θαλάσσιων και χερσαίων αποστάσεων ή μόνο θαλασσίων αποστάσεων τριπλασιάζονται. Δεν θεωρούνται ότι διανύονται με θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα, για τον τριπλασιασμό  των μορίων, οι θαλάσσιες αποστάσεις Ρίου-Αντιρρίου και Ακτίου-Πρέβεζας.

   ε. Για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας, οι υπάλληλοι λαμβάνουν δεκαπέντε (15) μόρια.

   1. Οι εξερχόμενοι από τις σχολές Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Αξιωματικών λαμβάνουν μόνο τα μόρια:

   α. Των περιπτώσεων  β΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όταν τοποθετούνται στον νομό συμφερόντων τους.

   β. Των περιπτώσεων α΄, β΄, (να προστεθούν τα μόρια της χιλιομετρικής απόστασης της παραγράφου γ ), δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όταν τοποθετούνται σε νομό εκτός εκείνου των συμφερόντων τους.

   • Να τροποποιηθούν τα ανωτέρω άρθρα προκειμένου να προσμετρηθούν τα μόρια από την ημερομηνία κατάταξης των υπαλλήλων και να υπερδιπλασιαστούν τα μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας.

    

   • Οι εξ ερχόμενοι συνάδελφοι των πανελλαδικών εξετάσεων ΠΔ 17/2022 της σχολής Αξιωματικών και Πυροσβεστών ΔΕΝ λαμβάνουν τα μόρια της χιλιομετρικής απόστασης ενώ οι περισσότεροι υπάλληλοι εξ αυτών τοποθετούνται και υπηρετούν εκτός του νομού συμφερόντων τους.

    

   • Επίσης, ενώ, στην 81η ΕΣ σχολής πυροσβεστών η οποία αποφοίτησε προ του 4662/20 της είχαν προστεθεί κανονικά τα μόρια χιλιομετρικής, ξαφνικά τα αφαίρεσαν χωρίς καμία αιτιολογία με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι της 81η ΕΣ να προσφύγουν δικαστικά, όπου αναμένεται η δικαστική απόφαση.

    

   • Να σημειωθεί το γεγονός ότι στις 82η , 84η , 86η , 88η ΕΣ σχολής πυροσβεστών (κατάταξη με προσφυγή) δίνονται κανονικά τα μόρια της χιλιομετρικής με αποτέλεσμα να δημιουργείται το παρακάτω εύλογο ερώτημα από την 81η ΕΣ που είναι αρχαιότερη σειρά από τις προαναφερθείσες να μην δίνονται τα μόρια αυτά!

    

    

   Άρθρο 159

    Διαδικασία μεταθέσεων

    

   Να προστεθεί συγκεκριμένο άρθρο για μεταθέσεις για λόγους υγείας, όπως στο Π.Δ. 170/1996.

   Να προστεθεί συγκεκριμένο άρθρο για μεταθέσεις για λόγους σπουδών, όπως στο Π.Δ. 170/1996. Και σπουδές τέκνων.

   Άρθρο 160

   Αποσπάσεις

    

   1.β) Με αίτηση υπαλλήλου,  κατόπιν εκδήλωσης  πρόσκλησης ενδιαφέροντος με μέριμνα  της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων  Πόρων Α.Π.Σ.. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος λαμβάνει για κάθε μήνα απόσπασης είκοσι (20) μόρια για υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας και σαράντα (40) μόρια για υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας, πλην Εύβοιας, Λευκάδας και Σαλαμίνας.

   1. Να διαγραφεί η συγκεκριμένη παράγραφος και οι σπουδές να μπουν στα άρθρα των μεταθέσεων.
   2. α. Με αίτηση του υπαλλήλου για επαρκώς αιτιολογημένους λόγους, με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται επιχειρησιακά προβλήματα στις υπηρεσίες από τις οποίες πρόκειται να αποσπασθούν και για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες συνολικά ανά έτος για τον ίδιο νομό. Η ως άνω αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής μηχανογραφημένης εφαρμογής.

   β. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα παρατείνεται για (Διαγράφεται δύο (2) επιπλέον μήνες) (έξι (6) επιπλέον μήνες)  στις περιπτώσεις αποσπάσεων υπαλλήλων, για κάλυψη αναγκών της αντιπυρικής περιόδου, στο Μ.Ε.Τ.Π.Ε., στα Πεζοπόρα και Αερομεταφερόμενα Τμήματα καθώς και για τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

    

   Άρθρο 161

   Μετακινήσεις

    

   1. Αρμόδιοι για τη λήψη απόφασης μετακίνησης είναι: α) Ο Αρχηγός, για τους Διοικητές Υπηρεσιών, καθώς και για υπαλλήλους από και προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες.

   Ο Αρχηγός μετακινεί ή αποσπά στο γραφείο του Υπουργού, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ή σε άλλα Υπουργεία, ειδικές υπηρεσίες κ.τ.λ.

   1. Η μετακίνηση υπαλλήλου πραγματοποιείται, χωρίς αίτηση στις εξής περιπτώσεις:

   α) Προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή (Διαγράφεται προτιμώνται υπάλληλοι της αυτής υπηρεσίας) (προτιμώνται υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες του αυτού νομού) και ειδικότητας που δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν και έχουν, σε σχέση με τους ομοιόβαθμούς τους, τα λιγότερα μόρια. Η χρονική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους τέσσερις (4) μήνες εκτός των μετακινήσεων που:

   αα. πραγματοποιούνται για κάλυψη αναγκών (Διαγράφεται της αντιπυρικής περιόδου) (στελέχωσης του Μ.Ε.Τ.Π.Ε.)

   ββ. πραγματοποιούνται για ανάληψη καθηκόντων διοίκησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος,

   γγ. η απόσταση μεταξύ της υπηρεσίας προτίμησης και της υπηρεσίας μετακίνησης δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) χιλιόμετρα. Σε περίπτωση που η απόσταση αυτή υπερβαίνει τα τριάντα ένα (31) χιλιόμετρα, ο υπάλληλος λαμβάνει πέντε (5) μόρια ανά μήνα υπηρεσίας.

   1. Στις Ε.Μ.Α.Κ. μετακινείται και υπηρετεί μόνο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι μετακινήσεις προς τις Ε.Μ.Α.Κ. υπαλλήλων μέχρι και τον βαθμό του Πυρονόμου  επιτρέπονται, εφόσον η ηλικία τους είναι μέχρι και σαράντα (40) ετών, προηγουμένων υποχρεωτικά αυτών που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή, άλλως, αυτών που έχουν υπηρετήσει μόνον σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως έφεδροι Αξιωματικοί (απόφοιτοι της Σχολής εφέδρων Αξιωματικών πεζικού Σ.Ε.Α.Π). Έπονται οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε αντικείμενα που σχετίζονται με ορειβασία, αναρρίχηση,  κατάδυση  και εκπαίδευση σκύλων και ελλείψει αυτών οι κάτοχοι ανάλογων πτυχίων Ιδιωτικών Σχολών της Χώρας ή αλλοδαπής.

   Άρθρο 162

    Έκταση εφαρμογής

    

   1. Εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων, χωρίς αίτησή τους, οι υπάλληλοι που υπάγονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις:

   δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο, τέκνο ή αποτελούν μοναδικό τέκνο γονέα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% με πιστοποίηση από το ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή για χρόνιες παθήσεις.

   θ) οι υπάλληλοι που είναι τα μοναδικά τέκνα ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια γονέα με αναπηρία τουλάχιστον 67% εφόσον δεν υπάρχει άλλο τέκνο στην ίδια πόλη.

   ι) οι υπάλληλοι με ενήλικα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

    

   1. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από τον νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από τον βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει είκοσι (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα ή συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.

    

   1. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, για όλο το διάστημα που διαρκεί η θητεία τους:

   α) Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες,

   β) τα μέλη των Δ.Σ. Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων, που ανήκουν σε τριτοβάθμιες οργανώσεις,

   γ) τα μέλη των Δ.Σ. Τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

   γ)->δ) τα μέλη των Δ.Σ. Πρωτοβάθμιων Ενώσεων πανελλαδικής έκτασης με αριθμό εγγεγραμμένων μελών άνω των χιλίων (1000). (Διαγράφεται άνω των διακοσίων (200) και των περιφερειακών εκπροσώπων αυτών).

   δ) τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων.

   Στα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων, που δεν υπηρετούν  στο νομό που εδρεύουν  αυτά, χορηγείται φύλλο μετάβασης δυο (2) ημερών, προκειμένου  να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις αυτών.

    

   3.ε.) τα αιρετά μέλη των Δ.Σ. ή των προσωρινών διοικήσεων των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες, τα μέλη των Δ.Σ. Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων που ανήκουν σε τριτοβάθμιες οργανώσεις, υπηρετούν για όλο το διάστημα που διαρκεί η θητεία τους, στην πόλη έδρα αντίστοιχα των Συμβουλίων και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Ν.1264/1982).

    

   1. Κατάργηση του άρθρου 6, καθώς η εφαρμογή του παραβαίνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Αξιωματικών που υπηρετούν σε θέσεις του Επιτελείου Α.Π.Σ. με τους Αξιωματικούς που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

    

   1. « Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ως Δήμαρχοι, η Αντιδήμαρχοι δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.» ( όπως ΕΛ.ΑΣ).
   2. Άρθρο 164 Μεταβατικές διατάξεις 
    1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου θεωρείται ότι:

    2.α. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και τον βαθμό του Πυρονόμου, λαμβάνουν τα μόρια που προβλέπονται από την ημερομηνία κατάταξης. (στις περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου  158 του παρόντος-διαγράφεται). Τυχόν ανακύπτοντα  διαδικαστικά ζητήματα ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

        γ. Όσοι προέρχονται από την κατηγορία των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, υπηρετούν ως πυροσβεστικό προσωπικό από την ημερομηνία πρόσληψής τους με την ιδιότητα αυτή.

    (Να διευκρινιστεί και να μπει στις μεταβατικές το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί το 2027 και με δεδομένο το άρθρο 114 παρ. 1 ότι το τυπικό προσόν είναι ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας   προ της συμπληρώσεως του οποίου δεν επιτρέπεται η προαγωγή τους ένας Υπαρχ/στης μόνιμος είναι αρχαιότερος από έναν Υπαρχ/στη από ΠΠΥ και το 2027 θα γίνει το αντίθετο) ως εξής

    Μόνιμος του                2014              Υπαρχστης το 2020      Αρχ/στης το 2029

    Μόνιμος από ΠΠΥ      2012              Υπαρχστης το 2020     Αρχ/στης το 2027!!!                                                                                                                                

     

     

    Άρθρο 165

    Υπηρεσιακά θέματα αθλητών πυροσβεστικών υπαλλήλων

     

    1. Οι αθλητές πυροσβεστικοί υπάλληλοι που προήχθησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 48 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως ισχύει, εντάσσονται τελευταίοι στην επετηρίδα των Αξιωματικών που προέρχονται από το Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης κατά το ημερολογιακό έτος κτήσης του βαθμού και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις του βαθμού τους.

     

    Άρθρο 167

     Πυροσβεστικές διατάξεις – Πυροπροστασία

     

    1. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας, διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό υπαιτιότητας του δράστη, ………………………Τα ποσά των διοικητικών προστίμων εισπράττονται υπέρ του ΤΕΑΠΑΣΑ και των Λεσχών του Π.Σ. (Ελληνικού Δημοσίου-διαγράφεται). Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον διαπιστώσει ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια, δύναται να επιβάλει απευθείας διοικητικά μέτρα, όπως προσωρινή ή οριστική παύση ή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης μέσω της σφράγισης αυτής με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών.

     

    Άρθρο 168

    Έλεγχος κατασβεστικών μέσων και υλικών

     

    1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας Επιτροπών από Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα για την αξιολόγηση υλικών και μέσων πυροπροστασίας ώστε να γίνονται αποδεκτά κατά την άσκηση της προληπτικής πυροπροστασίας, που διενεργείται από τα Γραφεία Πυρασφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

    Άρθρο 172

    Υλικές και ηθικές αμοιβές

     

    1. Στο πυροσβεστικό προσωπικό είναι δυνατή η χορήγηση ηθικής ή υλικής αμοιβής για εξαίρετη δραστηριότητα ή προσπάθεια.
    2. Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία πυροσβεστικού υπαλλήλου, πρόσληψη και δευτέρου μέλους οικογένειας θανούντος υπαλλήλου εν ώρα υπηρεσίας με δικαίωμα επιλογής υπηρεσίας για τοποθέτηση μετά την έξοδό του από τις Σχολές του Σώματος εκτός οργανικών θέσεων και σε ειδικότητα την οποία επιθυμεί εφόσον κατέχει τα απαραίτητα πτυχία.

    (Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ) 

    Άρθρο 181

    Ειδικά ζητήματα

    1.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 127/2016 (Α΄ 226) τροποποιείται ως εξής:

    «1. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται κατ’ έτος για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ποσοστό 20% καλύπτεται, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από πτυχιούχους Α.Ε.Ι., που συγκεντρώνουν και τα λοιπά προσόντα του άρθρου 2 του παρόντος, των ακόλουθων Σχολών ή

    Τμημάτων της χώρας ή αντίστοιχων της αλλοδαπής: Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Δασολογίας, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Δημοσιογραφίας , Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και της Σχολής Πυροσβεστών που έχουν αποφοιτήσει με τις διατάξεις της παραγράφου 13β του άρθρου 39 του ν.4662/2020, ήτοι από τις 85η και 87η ΕΣ των αντίστοιχων Β΄κύκλων σπουδών τους και εφεξής »

    (Η Σχολή Πυροσβεστών ως Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και με πτυχίο συναφές με την Σχολή Αξιωματικών πληροί πλέον όλες τις  διατάξεις του ΠΔ 127/2016 για να είναι στα πτυχία των κατακτήτριών εξετάσεων για την Σχολή Ανθυποπυραγών.)

    1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο ………………. στην οποία συμμετέχει ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως Πρόεδρος, ένα μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωπος της ΠΟΕΥΠΣ, ή τον εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης στο χώρο του Π.Σ. ο προϊστάμενος των Τμημάτων Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, καθώς και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου, καθώς και ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

     

    1. Το δικαίωμα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 158 του παρόντος, ασκείται και από την 46η εκπαιδευτική σειρά της σχολής Αξιωματικών και 81ης εκπαιδευτικής σειράς σχολής Πυροσβεστών.

    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                               ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ