Αναρτήθηκαν οι πίνακες που αφορούν την προκήρυξη για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στην Πυροσβεστική.

Οι θέσεις αφορούν στη Σχολή Αξιωματικών, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης και στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι/ες δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας οι ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και επομένως δεν θα εξετάζονται.

Οι ενστάσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Γραφείο Εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη διεύθυνση: prokirixi.pyra@gmail.com με θέμα: Ένσταση επί Πινάκων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού Σχολών της ΠΥΡ.Α.